ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5721948 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชิตพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551341 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY II
2 B6022396 นายสุรสีห์ ชาวสวน Mechatronics Engineering 1 10 1 551341 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY II
3 B6022648 นายอรรณพ บัวชุม Mechatronics Engineering 1 10 1 551341 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY II
4 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551341 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY II
5 B6028145 นายปณวัตร วิชัยวงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551341 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY II
6 B6028442 นายอานุภาพ โยศรีคุณ Mechatronics Engineering 1 10 1 551341 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY II
7 B6137625 นายทรงยศ ฉิมเเว่น Mechatronics Engineering 1 10 1 551341 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ