ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5826759 นายอภิชัย มูลนิทรา Mechatronics Engineering 1 40 0 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
2 B5828968 นางสาวณัฐธิดา ศักดิ์นิรามัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
3 B5828999 นายอดุลย์พัฒน์ สวัสดิชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
4 B5923618 นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
5 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
6 B5923724 นางสาวสิริพร มินพิมาย Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
7 B5923809 นายทัตชลชล แสนคำภูเขตต์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
8 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
9 B5923830 นายคณาธิป พวงแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
10 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
11 B5923991 นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
12 B5926626 นายกษม พลายจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
13 B5926664 นางสาวกมลลักษณ์ ใบโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
14 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
15 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
16 B5926749 นายสิทธิพล อยู่นาค Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
17 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
18 B5926794 นางสาวเสาวนีย์ วิเศษพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
19 B5926886 นางสาวณัฎฐิรา บุญลา Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
20 B5928446 นางสาวนิชา ทองอ้ม Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
21 B5928569 นางสาวกาญจนาพร สมัชชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
22 B5928620 นายทรงฤทธิ์ ทุมหนู Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
23 B5928668 นายธรรศ กรกชกร Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
24 B5928965 นางสาวชนิดาภา บุญไชยโย Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
25 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
26 B5929122 นายภากร สมอคร Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
27 B5929146 นายวีรวัฒน์ ศรีโท Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
28 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
29 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
30 B6028619 นายอภิชาติ ยิ่งรุ่งโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
31 B6028657 นางสาวพิชนันท์ กะการดี Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
32 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป Mechatronics Engineering 1 10 1 551308 INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ