ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5651825 นายชยานันท์ สิงห์โตทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5750320 นางสาวรัชนีกร เห็มสมัคร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5752133 นางสาวสมฤดี บุญปลูก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5752874 นางสาวสวรรยา วิไล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5850075 นางสาวปัทมา พินิจชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5850105 นางสาวสรันญาพัทธ์ ไพรินทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B5850143 นางสาวพนิดา งิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B5850181 นางสาวนันทณา นนท์แข็ง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B5850211 นางสาวดวงกมล แสงโพธิ์ดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B5850266 นางสาวกชกร กลับกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B5850402 นายบุญฤทธิ์ สีลาขวา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B5850488 นางสาวณัฐชยา จันทรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B5850532 นางสาวศิรินภา ราชวัตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B5850679 นางสาวแพรไหม ลังก้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B5850686 นางสาวสุชาวดี กลางจอหอ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B5850747 นางสาวธนภรณ์ ใจชอบสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B5850778 นางสาวพรนภา บุดดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B5850792 นางสาวปาณิสรา เครือวีระ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B5852918 นายภัทรดล พัฒนราม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B5852932 นายปัญญา สุรขันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B5853021 นายพงศธร สิงห์รัก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B5853205 นางสาวฐิดาภรณ์ จันทร์ศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B5853281 นางสาวภาวิตา อ่อนสุด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B5853298 นายสุธี หนุนสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B5853328 นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B5853359 นางสาวพศิกา ธาราศานิต CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B5853441 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B5853458 นางสาวสุนิตา ร่ายสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
30 B5854455 นางสาวมณฑิชา สุปินราษฎร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
31 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 312490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ