ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537304 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
2 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537304 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
3 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537304 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
4 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537304 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ