ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537304 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
2 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537304 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
3 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537304 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
4 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537304 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ