ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5652099 นางสาวอัญญารัตน์ กิ่งพาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
2 B5751204 นางสาวเพ็ญภัสสร จำปาแดง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
3 B5751501 นายผดุงเกียรติ ชื่อดำรงรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
4 B5752003 นางสาวปณิตา สาพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
5 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
6 B5754229 นางสาวขวัญกมล แซ่โล้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
7 B5850921 นางสาวปณิดา ช่างไชย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
8 B5850938 นางสาวอักษรศิลป์ ทิศกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
9 B5851010 นางสาวรัชนีกร นิ้มกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
10 B5851096 นางสาวภาณุมาศ ทันนิธิ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
11 B5851133 นางสาวไอรดา ปิยาปัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
12 B5851140 นายชลทิศ อาจกล้า ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
13 B5851164 นางสาวหนึ่งฤทัย พิทักษ์ผล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
14 B5851188 นางสาวกัลยาณี ทิศกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
15 B5851195 นางสาวอุบลวรรณ ประกอบแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
16 B5851225 นางสาวจิรวรรณ ชัยนอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
17 B5851232 นางสาวสุนิดา นาคหฤทัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
18 B5851393 นางสาวกัญญามาศ สารภิรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
19 B5851409 นางสาวทิติภา ยอดรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
20 B5851546 นางสาวธนวรรณ บุญปัญญา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
21 B5851553 นางสาวจันทกานต์ ศักดิ์ศรีชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
22 B5851584 นางสาวศศิวิมล เสงี่ยมโคกกรวด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
23 B5851591 นางสาวดวงใจ เกลียบกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
24 B5851607 นางสาวอรุณี เกิดชื่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
25 B5851614 นายวิชาญ บุตรสง่า ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
26 B5851621 นางสาวณัฐวดี ชนิดนวน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
27 B5851638 นายธนวินท์ จิตเงิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
28 B5851645 นางสาวดมิศรา สุจริต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
29 B5851652 นางสาวชลธิชา คำภาเกะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
30 B5851669 นางสาวสุดารัตน์ วงษ์มี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
31 B5853496 นางสาวณิชชารีย์ จันทวีศิริรัตน์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
32 B5853533 นายอลงกรณ์ อินทรสิทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
33 B5853601 นางสาวรัฐนันท์ ตั้งพรชูพงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
34 B5853656 นายวิษณุ พิรักษา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
35 B5853694 นายสิทธินนท์ วงศ์ณรัตน์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
36 B5853731 นายธีรภัทร ธนาสูรย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
37 B5853977 นางสาววิปัศยา มาดี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
38 B5854011 นางสาวกิตติมาภรณ์ จิรลาภมงคล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
39 B5854035 นางสาวจิริวรรณ สอาดเอี่ยม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
40 B5854509 นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
41 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ