ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 537200 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
2 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 537200 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
3 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 537200 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ