ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D5930043 นายฐตวัชร ยอดรักษ์ BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
2 D5930050 นางสาวภชมน พิชญาจิตติพงษ์ BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
3 D5930067 นางสาวรัญญา ประนมพนธ์ BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
4 M5830169 นางสาวเล ถิ อัน ทือ BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
5 M5830176 นายวัชระ วิปัสสา BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
6 M5830183 นายวิทวัส ลายประดิษฐกร BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
7 M5930128 นางสาวณัฐชนก พวงจิตร์ BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
8 M5930135 นางสาววิลาสินี พรมจันทึก BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
9 M5930142 MissTRUONG THI NGOC HAN BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
10 M5930159 นางสาวเจกิตาน์ ลิ้มวิเชียร BIOTECHNOLOGY 1 60 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
11 M5930166 นางสาวรังสิรัตน์ วงศ์สรรค์ BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
12 M5930173 นายวีรณัฐ สกุลลิขเรศสีมา BIOTECHNOLOGY 1 10 0 314511 HOLISTIC APPROACH TO BIOTECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ