ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
2 B5923830 นายคณาธิป พวงแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
3 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
4 B5926879 นางสาวศุภรัตน์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
5 B5928880 นายโยธิน เสาวคนธ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
6 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
7 B5929108 นายธีรเมธ รอดสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
8 B5929153 นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
9 B6022853 นางสาวระวิวรรณ สอนกุพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
10 B6022907 นางสาวปาณิสรา จิตรณรงค์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
11 B6023058 นางสาวชุติธร อิ่มทัศไนย Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
12 B6023324 นายพงศกร ลิ้มทรงเกียรติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
13 B6023508 นายอภิศักดิ์ ทองมี Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
14 B6023546 นายพีรพัฒน์ อิทธิกุสุมาลย์ Mechatronics Engineering 1 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
15 B6023607 นายธีรภัทร นามทอง Mechatronics Engineering 1 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
16 B6023713 นางสาวนิศาชล ปากจั่น Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
17 B6028046 นางสาวเนตรนภา การบรรจง Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
18 B6028282 นางสาวปรีชาภรณ์ บุญแสง Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
19 B6028435 นางสาวมุกปรินทร์ รัตนกาล Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
20 B6028565 นายรัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
21 B6028732 นางสาวกาญจนี อินปลัด Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
22 B6028749 นางสาววริยา ทำสี Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
23 B6028770 นางสาวณิตยา ดีสม Mechatronics Engineering 1 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
24 B6028787 นางสาววีรวรรณ กมล Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
25 B6028794 นางสาวชนัตตา นกไม้ Mechatronics Engineering 1 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
26 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน Mechatronics Engineering 2 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
27 B6022778 นายนัฐภพ รอดสกุล Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
28 B6022877 นายธีรภัทร์ เปลื้องทุกข์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
29 B6022891 นายจักราชัย พิวาพัฒ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
30 B6023065 นางสาวกมลรัตน์ ทิพย์มณีโชติ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
31 B6023096 นายสิทธิราช ปานมี Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
32 B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
33 B6023171 นางสาวเจสิตา แคนสุข Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
34 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ Mechatronics Engineering 2 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
35 B6023355 นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
36 B6023379 นางสาวอภิญญา บุราคร Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
37 B6023393 นายณัฐวัตร ลำภา Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
38 B6023423 นายพุฒินันท์ สุขเกษม Mechatronics Engineering 2 10 1 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
39 B6023539 นางสาวรัตนากร สรรพอาษา Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
40 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
41 B6023751 นายนวพล ศรีพุทธรินทร์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
42 B6023768 นายจักรกฤษ ใจกล้า Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
43 B6028008 นายพัฒนวงศ์ ครูแพทย์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
44 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
45 B6028060 นายภูธิป ตามเมืองปัก Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
46 B6028091 นายโชคชัย ด่านยางหวาย Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
47 B6028138 นายธนภัทร หิรัญรัตนา Mechatronics Engineering 2 10 1 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
48 B6028145 นายปณวัตร วิชัยวงษ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
49 B6028169 นายนิติธร สุริยะวงษา Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
50 B6028176 นายธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
51 B6028220 นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
52 B6028251 นายกสิณ กีรติมหาตม์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
53 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
54 B6028442 นายอานุภาพ โยศรีคุณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
55 B6028466 นางสาวอุทุมพร พวงลอย Mechatronics Engineering 2 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
56 B6028541 นางสาวเกษร อินอำนวย Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
57 B6028718 นางสาวประกายรุ้ง บุญศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
58 B6028725 นางสาวคีตาญชลี ศรีกัสสป Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
59 B6028756 นางสาวมณีวรรณ สีโห่ Mechatronics Engineering 2 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
60 B5827084 นายธีรยุทธ ภาแกดำ Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
61 B5827138 นายชัยรัฐ อ่อนเเก้ว Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
62 B5828906 นายธนาคม รักษ์บุรีภิรมย์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
63 B6022761 นายอัษฎาวุธ วงศ์ชอุ่ม Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
64 B6022822 นายเสนาะ สุภเวชกิจ Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
65 B6022846 นางสาวมาริษา ธงพุดซา Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
66 B6023089 นางสาวรัตติยากร งามผิวเหลือง Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
67 B6023102 นางสาวศิริรัตน์ ทันหิกรณ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
68 B6023126 นายกันตพงศ์ อนันตพงศ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
69 B6023133 นายเอนก ปาปะโข Mechatronics Engineering 3 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
70 B6023256 นายณัฐพงษ์ เป้ากลาง Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
71 B6023294 นายจรัญชัย ถาวร Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
72 B6023348 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
73 B6023362 นางสาวสุชาวดี สวามิ Mechatronics Engineering 3 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
74 B6023409 นายโรจน์ศิลป์ ชุ่มเสนา Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
75 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
76 B6023478 นายเจมส์ เพียช Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
77 B6023515 นางสาวพัชราภรณ์ คำเสนา Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
78 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
79 B6023553 นางสาวสุภัสสร อนุศรี Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
80 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
81 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
82 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
83 B6023652 นายชลทิศ บุญเย็น Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
84 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
85 B6028121 นายจิรายุ จันนา Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
86 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
87 B6028374 นายสุทธิรักษ์ ไชยทอง Mechatronics Engineering 3 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
88 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 4 10 1 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
89 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์ Mechatronics Engineering 4 10 1 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
90 B5926961 นายนัทธพงศ์ จันทราช Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
91 B6022860 นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ Mechatronics Engineering 4 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
92 B6022884 นางสาววิลาสินี บุญเลิศพาณิชย์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
93 B6023027 นางสาววิศนี แก้วแสน Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
94 B6023034 นางสาวพรพรหม เกล้าผม Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
95 B6023164 นางสาวพัชราภรณ์ ทานกระโทก Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
96 B6023263 นางสาวปานชนก พยุงดี Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
97 B6023485 นายเตชินท์ พรมพิพัฒชาติ Mechatronics Engineering 4 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
98 B6023720 นางสาวชนาวันธุ์ ปราถนายิ่งยศ Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
99 B6024048 นายปิยะศักดิ์ นามสนิท Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
100 B6028190 นายนิพิฐ พลอยเพิ่มพูล Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
101 B6028589 นางสาวฉันท์สินี อินทะสอน Mechatronics Engineering 4 10 1 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
102 B6028619 นายอภิชาติ ยิ่งรุ่งโรจน์ Mechatronics Engineering 4 10 3 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
103 B6028633 นายปัถวี ขุมทอง Mechatronics Engineering 4 10 0 551124 PHYSICS FOR ENGINEERS LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ