ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5623907 นายซากิร สามะเหง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
2 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
3 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
4 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
5 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
6 B5720842 นายกฤษดา หวานดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
7 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
8 B5806010 นายสุรชัย สังวัง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
9 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
10 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
11 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
12 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
13 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
14 B5809653 นายปรเมศวร์ โระอีน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
15 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
16 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
17 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
18 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
19 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
20 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
21 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
22 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
23 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
24 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
25 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
26 B6029104 นายเกียรติศักดิ์ พลไชยขา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ