ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5421756 นางสาวอัจฉรา แสงม่วง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
2 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
3 B5446339 นายพิพัฒน์ จักษุดำ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
4 B5607501 นางสาวลลิตา เผ่าพันธ์แปลก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
5 B5608508 นายวัชรพล พลศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ