ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5425815 นายอลงกรณ์ กนกบัญชร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
2 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
3 B5445929 นายศรัณย์ ศุทธดา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
4 B5446339 นายพิพัฒน์ จักษุดำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
5 B5507993 นางสาวเมวิกา สมบัติไทย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
6 B5539253 นางสาวไอรินลดา แทวกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
7 B5543427 นายกฤตกร เชวงเผ่าพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
8 B5602711 นางสาวพรพรรณ กิริยาดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
9 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
10 B5607501 นางสาวลลิตา เผ่าพันธ์แปลก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
11 B5616589 นางสาววัลลิภา กลิ่นพยอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
12 B5616596 นางสาวกมลชนน วงค์สถาน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
13 B5616602 นางสาวศิริพร สอนสมบูรณ์สุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
14 B5616619 นางสาวนุชนาฏ ลายเมฆ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
15 B5616633 นางสาวรุ่งระวี บัวหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
16 B5620098 นางสาวธนาภา มาสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
17 B5700523 นางสาวปิยธิดา ชุมกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ