ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5540297 นางสาวศุภรดา หอมจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
2 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
3 B5602254 นางสาวจุฑามาศ อาจวิชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
4 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
5 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
6 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
7 B5609093 นางสาวนฤนาถ ปาปะเก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
8 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
9 B5609659 นางสาวพิจิตรา พรมมาบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
10 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
11 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
12 B5611195 นางสาวจารุวรรณ ภูมิเขต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
13 B5611652 นางสาวจุฑามาศ ศูนย์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
14 B5624393 นายรัฐภูมิ เปรื่องธรรมกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
15 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
16 B5701803 นายภัทรพงษ์ สู่หนองบัว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
17 B5701810 นางสาวสินีนาฏ ตุลยธำรงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
18 B5701827 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีพงษ์เสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
19 B5702589 นายกฤษฎา พระบุราณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
20 B5702985 นายคมกฤษ สระชัยรัตน์ศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
21 B5706006 นางสาวช่อทิพย์ สระอุทัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
22 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
23 B5710553 นางสาวศโรชินี ศาลกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
24 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
25 B5711314 นางสาวสโรชา หอมเนียม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
26 B5719419 นางสาวบุษกร ศรีสุนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ