ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521324 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521324 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5617586 นางสาวเพชรรัตน์ พรมเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521324 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521324 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5704682 นายธีรวุฒิ คำมงคล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521324 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521324 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521324 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B5714506 นายทิตย์ติศักดิ์ สุมณฑา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521324 AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ