ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
2 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
3 B5720842 นายกฤษดา หวานดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
4 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
5 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
6 B5811410 นายเมธา วงชารี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
7 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
8 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
9 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
10 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521327 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ