ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ Agricultural and Food Engineering 1 40 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
2 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ