ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
2 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
3 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
4 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร Agricultural and Food Engineering 1 40 1 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
5 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
6 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย Agricultural and Food Engineering 1 40 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
7 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ