ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา Geological Engineering 1 10 0 538490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5710232 นางสาวอุมาภรณ์ แสงมณี Geological Engineering 1 10 0 538490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5715121 นายประวิทย์ พิเศษชีพ Geological Engineering 1 10 0 538490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5720927 นางสาวธิดารัตน์ อร่ามศรี Geological Engineering 1 10 0 538490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ