ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์ CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
2 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
3 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์ CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
4 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์ CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
5 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
6 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
7 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
8 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
9 B5912629 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
10 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
11 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
12 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
13 B5917143 นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
14 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
15 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ