ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
2 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
3 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
4 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
5 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
6 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
7 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
8 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
9 B5910328 นายศิวัช อินทนา CME 1 10 1 526410 NANOMATERIALS
10 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ CME 1 10 0 526410 NANOMATERIALS
11 B5918676 นางสาวมนิสา กองสอน CME 1 40 0 526410 NANOMATERIALS
12 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง CME 1 40 1 526410 NANOMATERIALS
13 B5922383 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์ CME 1 40 1 526410 NANOMATERIALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ