ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์ CME 1 1 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
2 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
3 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์ CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
4 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์ CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
5 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
6 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า CME 1 1 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
7 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
8 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
9 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
10 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์ CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
11 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
12 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
13 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
14 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
15 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง CME 1 0 526409 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY