ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
2 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
3 B5700349 นายชนะชัย นามปัญญา CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
4 B5703135 นางสาวกันติชา สุขช่วย CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
5 B5703685 นายวิทยา บุญชม CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
6 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
7 B5704477 นางสาวปนัดดา เพียรพร้อม CME 1 40 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
8 B5705870 นางสาวญาณิศา ทองบุญเล็ก CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
9 B5707157 นายปริญญา พันสอน CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
10 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
11 B5707980 นางสาวนัจนันท์ จรรยา CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
12 B5713882 นางสาวกรวิภา มากบุญ CME 1 40 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
13 B5715060 นางสาวพิกุล คบมิตร CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
14 B5715732 นางสาวนภาวรรณ พงษ์เผ่า CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
15 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
16 B5719860 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
17 B5721986 นายณัฐพล พรมภักดิ์ CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
18 B5724222 นางสาวลดาวัลล์ ทำดี CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
19 B5803231 นางสาวปณิตา หาญธงชัย CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
20 B5804375 นายอัยรัช ไชยสงคราม CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
21 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์ CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
22 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
23 B5804979 นางสาวฤชากร ทองผา CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
24 B5805204 นางสาวเสาวคนธ์ บัวรอด CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
25 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
26 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
27 B5807147 นายสมรักษ์ ทองคำ CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
28 B5807291 นายศราวุธ พุฒหมื่นไว CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
29 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
30 B5809387 นางสาวราชาวดี วงศ์ษา CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
31 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์ CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
32 B5809837 นางสาวชลิตา ชาภักดี CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
33 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์ CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
34 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
35 B5810499 นางสาวธนัชพร ถ่ายสูงเนิน CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
36 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์ CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
37 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม CME 1 10 0 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
38 B5812592 นางสาวณัฐธิดา มาศรี CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
39 B5812813 นางสาวชนมน สิริพุทธา CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
40 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
41 B5813278 นางสาวพรรณิตา มะณีสาย CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
42 B5813766 นายอามีน ราแดง CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
43 B5814053 นายจิรวัฒน์ น้อยอามาตย์ CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
44 B5814275 นางสาวเชษฐ์สุดา หวานสูงเนิน CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
45 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
46 B5816279 นายณัฐวุฒิ ซึมกระโทก CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
47 B5816316 นางสาวอรยา เจนรุจี CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
48 B5822089 นางสาวพัชราพร สุทธิประภา CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
49 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์ CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
50 B5824403 นางสาวจริฎา โพธิ์อ่อง CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
51 B5828302 นางสาวทิพย์สุคนธ์ เกมสูงเนิน CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
52 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
53 B5928149 นายทศพล เฉลิมแสน CME 1 10 1 526407 CERAMIC COMPOSITE MATERIALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ