ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา Metallurgical Engineering 1 1 531324 CORROSION TESTING
2 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ Metallurgical Engineering 1 1 531324 CORROSION TESTING
3 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา Metallurgical Engineering 1 0 531324 CORROSION TESTING
4 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ Metallurgical Engineering 1 0 531324 CORROSION TESTING
5 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี Metallurgical Engineering 1 0 531324 CORROSION TESTING
6 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน Metallurgical Engineering 1 0 531324 CORROSION TESTING
7 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น Metallurgical Engineering 1 0 531324 CORROSION TESTING
8 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา Metallurgical Engineering 1 1 531324 CORROSION TESTING
9 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล Metallurgical Engineering 1 0 531324 CORROSION TESTING
10 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 1 531324 CORROSION TESTING
11 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น Metallurgical Engineering 1 1 531324 CORROSION TESTING
12 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 1 531324 CORROSION TESTING
13 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก Metallurgical Engineering 1 0 531324 CORROSION TESTING
14 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา Metallurgical Engineering 1 1 531324 CORROSION TESTING
15 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา Metallurgical Engineering 1 0 531324 CORROSION TESTING