ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 10 0 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
2 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
3 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง Metallurgical Engineering 1 10 0 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
4 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
5 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา Metallurgical Engineering 1 10 1 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
6 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา Metallurgical Engineering 1 40 0 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
7 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 10 0 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
8 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
9 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ Metallurgical Engineering 1 10 0 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
10 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 0 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ