ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5607587 นางสาวฟ้านภา แดงอำ Metallurgical Engineering 1 40 0 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
2 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
3 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 1 10 1 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
4 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 10 1 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
5 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 1 10 1 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
6 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
7 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 10 0 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
8 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 10 1 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
9 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 10 1 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
10 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 0 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
11 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
12 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ