ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5505357 นายเอกนรินทร์ สิทธิศรี Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
2 B5512003 นางสาวศิรินันท์ ดวงแก้ว Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
3 B5534777 นายภัทร สุทธิประภา Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
4 B5535835 นายเกียรติศักดิ์ อ่อนสีดา Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
5 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
6 B5542482 นายพงศ์ธร คงพินิจ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
7 B5604685 นายอัตถพัฒน์ ฉางทรัพย์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
8 B5605248 นางสาวสุทินา กังวานรัตนกุล Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
9 B5605262 นายนพดล แสงเพชร Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
10 B5605767 นางสาววลัยลักษณ์ สุทธิพงษ์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
11 B5607587 นางสาวฟ้านภา แดงอำ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
12 B5610563 นายธีรวุฒิ ลาดศิลา Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
13 B5610570 นายเจตจุฬา ทรงหงษา Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
14 B5612598 นายพรชัย ไพลสันเทียะ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
15 B5614929 นายธีรวุฒิ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
16 B5614936 นางสาวปรางทิพย์ แสงงาม Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
17 B5622405 นายเปาซี แวดือราแม Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
18 B5622689 นางสาวเจนจิรา จันทร์แป๊ะ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
19 B5702695 นายสรวุฒิ สุวรรณทา Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
20 B5703456 นายอติรุจ เรศมณเทียร Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
21 B5703722 นายญาณวรุตม์ ฉวีรัมย์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
22 B5707737 นายวารุเชษฐ์ ภูอุทัย Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
23 B5708253 นางสาวมณีรัตน์ บุตรเจริญ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
24 B5710034 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลป์พันธ์ Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
25 B5711116 นางสาวกัญญพัฒน์ สินทอง Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
26 B5712953 นางสาวณิชาพร หอมฉุน Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
27 B5713387 นางสาวอารีรัตน์ เจริญตา Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
28 B5714186 นายสมคิด สังมะณี Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
29 B5715169 นายทวีศักดิ์ ขาวฉอ้อน Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
30 B5715497 นายธนวันต์ ทองอ่ำ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
31 B5717927 นายรัชชนนท์ ศรีคงรักษ์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
32 B5717972 นายเกรียงไกร แว่นกิ่ง Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
33 B5722006 นางสาวนวพรรษ สีทอง Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
34 B5722686 นายโสภณ แสงฉาย Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
35 B5723164 นายจารุวิทย์ วินทะชัย Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
36 B5723331 นางสาวสุชาดา เมืองพวน Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
37 B5724130 นายศาสตรบุตร บุตรมาตร์ Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
38 B5724383 นายฉัตรตระกูล บุญขำ Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
39 B5800216 นายปรมินทร์ นนตะ Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
40 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
41 B5800940 นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะชัยปรียา Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
42 B5800971 นายธนกฤต บูรณ์เตชภูวดล Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
43 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
44 B5801411 นายณัฐวัฒน์ ทวีคำ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
45 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
46 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
47 B5802074 นางสาวอินทิรา เงิมสันเทียะ Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
48 B5802098 นางสาวเบญจมาศ กันแก้ว Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
49 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
50 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
51 B5802739 นายณัฐพงศ์ คุณพรม Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
52 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
53 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
54 B5803620 นางสาวปติญญา พิมจ้อง Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
55 B5803835 นายนิติธร เส็งนา Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
56 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
57 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
58 B5804955 นางสาวอารียา เทพจันอัด Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
59 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
60 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
61 B5805792 นางสาววรนิษฐา กริดสาริกัน Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
62 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
63 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
64 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
65 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
66 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
67 B5807758 นางสาวรดา แสนบุตร Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
68 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
69 B5808519 นายธนธรณ์ ล้วนกลาง Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
70 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
71 B5809271 นายพสิษฐ์ ลิ้มสินโสภณ Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
72 B5809554 นายฐานันดร หวังวัฒนะหิรัญ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
73 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
74 B5810581 นางสาวกาญจนา สระแก้ว Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
75 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
76 B5811618 นางสาววราวัลย์ วัฒนกูล Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
77 B5811786 นายภานุวัฒน์ มุสิกุล Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
78 B5811908 นางสาวปานิตา เขตกำปัง Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
79 B5812530 นายชลัส งามสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
80 B5812677 นายปณิธาน โปร่งจันทึก Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
81 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
82 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
83 B5813032 นายวัชรินทร์ คำทะเนตร Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
84 B5813117 นายวรากร บุญเผย Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
85 B5813124 นางสาวนวพรรณ อินธิรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
86 B5813339 นายรัชชานนท์ ชะฎารัมย์ Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
87 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
88 B5815296 นางสาวอรุณรุ่ง แสงตะวัน Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
89 B5815357 นางสาวผกาวลี นีสันเที๊ยะ Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
90 B5816255 นายเอกภพ แซ่ย้าง Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
91 B5816293 นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
92 B5818839 นางสาวพัชรา คำมี Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
93 B5818846 นางสาวชุติมณฑน์ เมฆี Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
94 B5818853 นายรัฐพล บุญเรือง Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
95 B5818860 นายพงศกร ชนะพจน์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
96 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
97 B5818891 นายอภิรักษ์ เตยสุวรรณ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
98 B5818907 นายไตรภพ ภักดิ์โพธิ์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
99 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
100 B5818921 นางสาวพัชรี สุจริต Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
101 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
102 B5818983 นางสาวณัฐมล โทนไทย Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
103 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
104 B5819041 นายมงคลรัตน์ บุตรดี Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
105 B5819102 นายกิตติ เหลืองสกุลไทย Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
106 B5819164 นายศุภชัย เทียบสิงห์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
107 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
108 B5820726 นางสาวศรสวรรค์ โอดมี Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
109 B5821815 นางสาวพัทธ์ธีรา กนกพานนท์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
110 B5822027 นางสาววันวิสาข์ จิตรแจ้ง Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
111 B5823673 นางสาวอรทัย เบ็ญพาด Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
112 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
113 B5824656 นายโชคชัย ครสวรรค์ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
114 B5824809 นางสาววรกมล จูแนบ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
115 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 1 1 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
116 B5829132 นายพลช ลิ้มศิริ Metallurgical Engineering 1 0 531401 METALLURGY OF METAL JOINING