ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
2 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
3 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
4 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
5 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
6 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
7 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
8 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
9 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
10 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
11 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ