ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
2 B5717934 นายชนะชัย ด้วงพะไล Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
3 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
4 B5803033 นายนวพงศ์ หงษ์สูงเนิน Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
5 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
6 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
7 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
8 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
9 B5812271 นางสาวปภาณิน บุญมั่น Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
10 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
11 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
12 B5819065 นางสาวสาวิตรี สินธุเสน Metallurgical Engineering 1 10 1 531309 FOUNDRY ENGINEERING
13 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
14 B5822041 นายปิยะณัฐ อัตถาชน Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
15 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
16 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
17 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
18 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
19 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
20 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
21 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
22 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
23 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
24 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
25 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง Metallurgical Engineering 1 10 1 531309 FOUNDRY ENGINEERING
26 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
27 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 531309 FOUNDRY ENGINEERING
28 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
29 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
30 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
31 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
32 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
33 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
34 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531309 FOUNDRY ENGINEERING
35 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
36 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา Metallurgical Engineering 1 40 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
37 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
38 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 10 1 531309 FOUNDRY ENGINEERING
39 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
40 B5913893 นายธนวัต บุญทูล Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
41 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน Metallurgical Engineering 1 10 1 531309 FOUNDRY ENGINEERING
42 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
43 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ Metallurgical Engineering 1 10 1 531309 FOUNDRY ENGINEERING
44 B5914845 นายอรรณพ นาชิด Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
45 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
46 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
47 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
48 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
49 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
50 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
51 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
52 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย Metallurgical Engineering 1 10 0 531309 FOUNDRY ENGINEERING
53 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา Metallurgical Engineering 1 10 1 531309 FOUNDRY ENGINEERING
54 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา Metallurgical Engineering 1 10 1 531309 FOUNDRY ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ