ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
2 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
3 B5606320 นางสาวฐิติมา พืชเพียร CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
4 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
5 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
6 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
7 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
8 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
9 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
10 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
11 B5708260 นายณรงค์ จันครา CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
12 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
13 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
14 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
15 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
16 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
17 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
18 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
19 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
20 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
21 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
22 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
23 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
24 B5723751 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
25 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
26 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
27 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
28 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
29 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
30 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
31 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
32 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
33 B5801886 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิเสนา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
34 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
35 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
36 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
37 B5803316 นายประสิทธิ์ชัย แก้วดี PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
38 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
39 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
40 B5804610 นายบรรดาศักดิ์ ภาประเวศ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
41 B5804818 นายพีระพล สุขชัย ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
42 B5805624 นายนัธทวัฒน์ สุอมรา CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
43 B5806201 นางสาวสุดารัตน์ ศิขิรัมย์ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
44 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
45 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
46 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
47 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
48 B5807659 นายวัชระพงศ์ รักตรง CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
49 B5807680 นางสาวกชกร สีเขียว CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
50 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
51 B5808687 นายนพรัตน์ ชาญนอก CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
52 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
53 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
54 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
55 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
56 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
57 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
58 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
59 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
60 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
61 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
62 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
63 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
64 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
65 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
66 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
67 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
68 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
69 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
70 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
71 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
72 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
73 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
74 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
75 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
76 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
77 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
78 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
79 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
80 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
81 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
82 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
83 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
84 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
85 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
86 B5817153 นางสาวปาริชาติ ผาสุขยืด Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
87 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
88 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
89 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
90 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
91 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
92 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
93 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
94 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
95 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์ PE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
96 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา ChemE 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
97 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
98 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
99 B5824663 นายพิชากร คำพวง ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
100 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
101 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
102 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
103 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
104 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
105 B5900688 นางสาวอมลวัทน์ วิสูงเร CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
106 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
107 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
108 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
109 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
110 B5901616 นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
111 B5902088 นางสาวสุจิตรา ท่วมพุดซา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
112 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
113 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
114 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
115 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
116 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
117 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
118 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
119 B5903986 นายธนวิชญ์ เดชบุญ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
120 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
121 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
122 B5904242 นางสาวมินประภา คล้ายคลึง CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
123 B5904396 นางสาวธัญญาลักษณ์ เที่ยงตรง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
124 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
125 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
126 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
127 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
128 B5904990 นายธรรมนูญ ปฏิภาณวาสนา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
129 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
130 B5905195 นายไกรศร บุญครอง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
131 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
132 B5905386 นางสาวชรันดา เสือไพล CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
133 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
134 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
135 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
136 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
137 B5906291 นางสาวอาภาภรณ์ ทำนุ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
138 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
139 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
140 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
141 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
142 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
143 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
144 B5907885 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
145 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
146 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
147 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
148 B5908899 นายเกรียงศักดิ์ นิตไธสง CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
149 B5909049 นางสาวชุติมา วรรณวิเศษ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
150 B5909070 นายมานพ ตันสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
151 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
152 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
153 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
154 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
155 B5909766 นายอัษฎาวุฒิ อุดใจ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
156 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
157 B5910076 นางสาวมนสิชา โพธิ์สูง CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
158 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
159 B5910229 นางสาวณัฐยา ยานเจริญ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
160 B5910328 นายศิวัช อินทนา CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
161 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
162 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
163 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
164 B5911257 นางสาวศิริวรรณ อินสูนย์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
165 B5911882 นายสุทัศน์ ตันเล CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
166 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
167 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
168 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
169 B5912629 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
170 B5912711 นางสาววารุณี ไปนาน CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
171 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
172 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
173 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
174 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
175 B5913497 นางสาวสุทธิ์สินี คณาจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
176 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
177 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
178 B5913893 นายธนวัต บุญทูล Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
179 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
180 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
181 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
182 B5914500 นายรณชิต ประเสริฐราศี CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
183 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
184 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
185 B5914678 นายพันธกานต์ ฉวยกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
186 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
187 B5914845 นายอรรณพ นาชิด Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
188 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
189 B5915385 นางสาวรัตติยากร แจ้งสูงเนิน CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
190 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
191 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
192 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
193 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
194 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
195 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
196 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
197 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข Metallurgical Engineering 1 W 1 526416 QUALITY CONTROL
198 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
199 B5917129 นายพนมกร เอมโอฐ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
200 B5917143 นายธนาศักดิ์ สิงห์แหลม CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
201 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
202 B5918010 นางสาวปาริชาติ วงค์นันท์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
203 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
204 B5918676 นางสาวมนิสา กองสอน CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
205 B5919192 นายกฤตภาส ศรีบุญเรือง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
206 B5919215 นางสาวปรียา นครแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
207 B5919222 นายอภิเดช แสงเนตร Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
208 B5919239 นายธนวัตน์ เส็งกำปัง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
209 B5919253 นางสาวอริศรา วรรณฤกษ์งาม Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
210 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
211 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
212 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
213 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
214 B5919321 นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
215 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
216 B5919352 นางสาวอรอนงค์ อู่แก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
217 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
218 B5919390 นางสาวนลัทพร ประชุมรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
219 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
220 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
221 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
222 B5922383 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์ CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
223 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
224 B5922857 นายธนกฤต สธนเสาวภาคย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
225 B5923380 นายปรุฬห์ วงค์อนุ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
226 B5924080 นายธนวิทย์ พิมพรภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
227 B5924332 นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
228 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
229 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
230 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
231 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง CME 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
232 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
233 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
234 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
235 B5929245 นางสาวอามานี ซีแต Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ