ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5445110 นางสาวณัฐพร ทัศนานุกุลกิจ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
2 B5502899 นายธนชล สุพลจิตต์ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
3 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
4 B5559053 นางสาวจุฑามาศ พรมศรี CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
5 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
6 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
7 B5602452 นางสาวศุภจารี ศรารัชต์ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
8 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
9 B5607204 นางสาวจารุวรรณ ภิญโญ CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
10 B5608782 นางสาวเกวลิน สายน้ำเย็น CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
11 B5614288 นางสาวประวีณา บุญปาล PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
12 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
13 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
14 B5621187 นายนราธร สีดาคำ PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
15 B5622405 นายเปาซี แวดือราแม Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
16 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
17 B5701995 นางสาวศิริเพ็ญ รัตนสมบูรณ์ชัย CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
18 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
19 B5706013 นายพงศกร ดวงมณี CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
20 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
21 B5710614 นางสาวสรัลชนา จันทร์โสดา ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
22 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
23 B5712717 นางสาวณัฐปภัสร์ แสงเจริญทวีสุข ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
24 B5714445 นางสาวลลิตตา บุตรน้อย Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
25 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
26 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์ PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
27 B5717163 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
28 B5722082 นายปรีชา มณีล้ำ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
29 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์ ChemE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
30 B5827466 นายประณต โสขุมา CME 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
31 B5827503 นายพิศิษฐ์ ทองสุทธิ์ PE 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ