ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ Automotive Engineering 1 10 1 536341 VEHICLE SYSTEM LABORATORY
2 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์ Automotive Engineering 1 10 1 536341 VEHICLE SYSTEM LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ