ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5600663 นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ MAE 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
2 B5612734 นางสาวรุ่งระวี ดวงสิมมา MAE 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
3 B5612833 นางสาวศุภาวรรณ วงษ์เขียว MAE 1 10 0 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
4 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว MAE 1 10 0 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
5 B5706747 นายเสกสรร สอดส่อง MAE 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
6 B5709670 นายธนกฤต คัชชิมา MAE 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
7 B5712724 นายจตุรภัทร โพธิชะไว MAE 1 10 0 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
8 B5715381 นายวัชรพงษ์ โพธิสิงห์ MAE 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
9 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน MAE 1 10 0 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
10 B5715886 นางสาวลลิตา วรรณทวี MAE 1 10 0 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
11 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล MAE 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
12 B5801282 นายพิทักษ์พงศ์ ผ่องใส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
13 B5804795 นางสาวจิราภา บัตรรัมย์ MAE 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
14 B5812219 นางสาววีรญา ศรีสุวรรณ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
15 B5814350 นางสาวจตุพร มูลเหลา MAE 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
16 B5822867 นางสาวพัชราพรรณ ผะใจ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
17 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ