ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
2 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
3 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
4 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
5 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
6 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
7 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
8 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
9 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
10 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
11 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
12 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
13 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
14 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
15 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
16 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
17 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
18 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
19 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
20 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
21 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
22 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
23 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
24 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
25 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
26 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
27 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
28 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
29 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
30 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
31 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
32 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
33 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
34 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
35 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
36 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
37 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
38 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
39 B6010010 นางสาวเจนจิรา มูลจันดา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
40 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
41 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
42 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
43 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
44 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
45 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
46 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
47 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
48 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
49 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
50 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
51 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
52 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
53 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
54 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
55 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
56 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
57 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
58 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
59 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
60 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
61 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
62 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
63 B6020798 นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
64 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
65 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
66 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
67 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
68 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา Automotive Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
69 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
70 B6025311 นายเจษฎากร บุญยอ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
71 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535453 SAFETY AT WORK
72 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
73 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535453 SAFETY AT WORK
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ