ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ MAE 1 W 1 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
2 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
3 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MAE 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
4 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา MAE 1 10 1 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
5 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา MAE 1 10 1 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
6 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ MAE 1 10 1 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
7 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
8 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
9 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
10 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
11 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
12 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
13 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
14 B5906376 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
15 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
16 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
17 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
18 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
19 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
20 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
21 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
22 B5912643 นายอดิศร บึงมุม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
23 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
24 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
25 B5917280 นายเมธัส จิตร์คง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
26 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
27 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
28 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
29 B5921805 นางสาวอนันตญา ทิมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
30 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
31 B5922390 นายอัครพนธ์ มีสนม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
32 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
33 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
34 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
35 B5972661 นางสาวนิรมล บางจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ