ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
2 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
3 B5900657 นางสาวพนิดา เดชประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
4 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
5 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
6 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
7 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
8 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
9 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
10 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
11 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
12 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
13 B5911745 นายเกียรติศักดิ์ สอนสิทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
14 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
15 B5914388 นางสาวนลพรรณ วงศ์ต๊ะน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
16 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
17 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
18 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
19 B5921805 นางสาวอนันตญา ทิมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
20 B5925858 นางสาวกนกนาถ ใหญ่สว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535442 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I