ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5803811 นางสาวสุมิตรา เหิกขุนทด MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 1 10 0 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 10 1 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ