ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800292 นางสาวชลธิชา ถึงอินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5809929 นายกิตติ จริยามา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5820610 นายสัณหณัฐ สาทิพจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5820627 นายวงศกร โอมฤก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5820634 นางสาวพนิตา วัฒนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5820641 นายกฤษดา ศรีเรืองรัตน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B5820658 นายประชัน มหาอุด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B5820665 นางสาววินท์นิศา พุฒิธัญลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B5820764 นายจักริน ประพันธ์ศิริกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B5820870 นางสาวปัญญาพร ค้ำชู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B5825455 นายสุรสีห์ จันทร์สุริยะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B5825578 นางสาวกาญจนา นวลตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B5829118 นายอาลีฟ แวยูโซะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ