ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
2 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
3 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
4 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
5 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
6 B6010812 นางสาวทิวารัตน์ วงศ์บุญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
7 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
8 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
9 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
10 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
11 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
12 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
13 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
14 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
15 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
16 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
17 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
18 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
19 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
20 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
21 B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
22 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
23 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
24 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
25 B6026417 นายเทพทัต นุบาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
26 B6026530 นายธนพล แนวเพชร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
27 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ