ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน CPE 1 10 1 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5711598 นางสาวนวรัตน์ แก้วคำลา CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5713189 นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์กลาง CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5716135 นายจักรกริช สายธนู CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5716326 นางสาวสสิตา วงษ์พยัคฆ์ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B5800995 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขวัญ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B5803552 นายภาคภูมิ ภิญโญดม CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B5805808 นายศุภสัณห์ ขวัญชู CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ CPE 1 10 1 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B5808038 นายพันธ์ธิติ จันทะคาม CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B5808076 นางสาวสายทิพย์ วันทวี CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน CPE 1 10 1 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B5813872 นายปฏิภาณ วินทะไชย CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B5814640 นายภูริพัฒน์ คลังกูล CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B5814749 นายพงศ์นรินทร์ เนื้อนวลสุวรรณ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B5814824 นายบัญชา นนพละ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B5814909 นายพรภวิษย์ สานุศิษย์ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
30 B5815050 นายธนวัฒน์ เกิดเทอดวงษ์ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
31 B5815074 นายอนุพงษ์ ชัยสวรรค์ CPE 1 10 1 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
32 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
33 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส CPE 1 10 1 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
34 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
35 B5825592 นางสาวปัญจวรรณ ศุภรตรีทิเพศ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
36 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส CPE 1 10 1 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
37 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
38 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก CPE 1 10 1 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
39 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ CPE 1 10 0 523490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ