ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080105 นายธนพัฒน์ เทียมคลี physics 1 10 0 523497 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
2 B6080341 นายอติราช พิทักษ์ตระกูล physics 1 10 0 523497 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
3 B6080365 นายธีรัช สินธุศิริ physics 1 10 0 523497 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
4 B6119546 นายณภูมิ ธูปพนม physics 1 10 0 523497 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
5 B6119775 นายรพีพัฒน์ ยศสูงเนิน physics 1 10 0 523497 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
6 B6119843 นางสาวสุชัญญา วงษ์ประเสริฐ physics 1 10 0 523497 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ