ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
2 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
3 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
4 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
5 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
6 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
7 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
8 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร CPE 1 10 1 523372 EMBEDDED SYSTEMS
9 B6008307 นางสาววิภา ขุนหมื่น CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
10 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์ CPE 1 10 1 523372 EMBEDDED SYSTEMS
11 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
12 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
13 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
14 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา CPE 1 10 0 523372 EMBEDDED SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ