ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
2 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
3 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
4 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
5 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
6 B5901821 นายสมพร พัสสร CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
7 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
8 B5902989 นางสาวกาญจนา ทิพวงค์ CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
9 B5903146 นายอนันตกิจ ดวงดี CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
10 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
11 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
12 B5904105 นายดิกิ คาวาซากิ CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
13 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
14 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
15 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์ CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
16 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
17 B5906192 นายยงยุทธ ใยไหม CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
18 B5906505 นายณัฐพล ช่างไชย CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
19 B5906918 นางสาวธัญชนิต ท่าจีน CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
20 B5907588 นายรณกฤต ลิศนันท์ CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
21 B5907601 นายศุภณัฐ จารุกุลโกวิท CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
22 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์ CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
23 B5908103 นายนันทวัฒน์ สัตยา CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
24 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
25 B5908943 นายอิศรา สร้อยสม CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
26 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
27 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
28 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
29 B5910557 นางสาววชิรญาณ์ ไชยสัจ CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
30 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
31 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
32 B5914814 นางสาวชนันท์ญา ศรีคำภู CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
33 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
34 B5916153 นายพชร นฤคนธ์ CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
35 B5916207 นายชาญเทิดศักดิ์ อุสาหะ CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
36 B5917099 นายอภิเชษฐ์ ยาตรา CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
37 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
38 B5917419 นางสาวพลอยไพรริน โภชน์พรมราช CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
39 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์ CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
40 B5917525 นายมณฑล แก่นโพธิ์ CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
41 B5921263 นายชัยวัฒน์ ลือเรือง CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
42 B5921713 นายณัฐวัตร บุรีรัตน์ CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
43 B5922406 นายกฤษฎิ์ จีนคำเริง CPE 1 10 1 523455 COMPUTER SECURITY
44 B5922482 นายทักษิณ เจริญวัย CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
45 B5923151 นายอภิรัช นิ่มอนุสสรณ์กุล CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
46 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
47 B5926329 นายทศพล จันตรี CPE 1 10 0 523455 COMPUTER SECURITY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ