ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5529780 นายเจนยุทธนา วิรัสวา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
2 B5534234 นายบรรณกร พงาตุนัด CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
3 B5535002 นายขจรศักดิ์ จิตกระเสริม CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
4 B5536818 นายวิชชพงศ์ ปานเนาว์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
5 B5800018 นางสาววรรษมน พงษ์สุพรรณ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
6 B5800032 นายคณิน ศักดิ์วัฒนเวคิน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
7 B5800995 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขวัญ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
8 B5803170 นางสาวสาธินี อู๋อ่อน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
9 B5804238 นายไชยยา พุ่มไพร CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
10 B5805365 นางสาวจตุพร กิจชวลิต CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
11 B5805921 นางสาวชมพูนุท อ่อนสกุล CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
12 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
13 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
14 B5806294 นายสราวุธ จินดาแป้น CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
15 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
16 B5807307 นางสาวฐิติมากานต์ สอนสุภาพ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
17 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
18 B5807819 นางสาวธวรรณพร สามารถ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
19 B5808038 นายพันธ์ธิติ จันทะคาม CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
20 B5808083 นายณัฐฐา สำเภาเงิน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
21 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
22 B5810277 นางสาววิภาวี สุขเกษม CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
23 B5810611 นายจิรายุส ศรีสว่างวงศ์ CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
24 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
25 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
26 B5811656 นางสาวเขมิกา ฉัตรแก้ว CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
27 B5812028 นางสาวมัลลิกา โพธิ์นอก CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
28 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
29 B5813643 นายธนวันต์ ทองงอก CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
30 B5814251 นายขุมทรัพย์ แก้วแสงอินทร์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
31 B5814701 นายวรพจน์ หงษ์คำ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
32 B5814763 นายเตวิช จันทร์ลอย CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
33 B5814787 นางสาวสุพรรณิกา โอกาสาวาระ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
34 B5814879 นายอภิสิทธิ์ ปิตายัง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
35 B5814909 นายพรภวิษย์ สานุศิษย์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
36 B5814923 นายธีรเมธ บุญรอด CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
37 B5815074 นายอนุพงษ์ ชัยสวรรค์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
38 B5816439 นายธีรพงษ์ สิทธิการ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
39 B5823093 นางสาวพรณัฐา ใจประเสริฐ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
40 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
41 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
42 B5825592 นางสาวปัญจวรรณ ศุภรตรีทิเพศ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
43 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
44 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
45 B5618484 นายนิธิศ สุดงาม CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
46 B5716890 นายสิปป์พลิศว์ จงท่วมกลาง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
47 B5722204 นายฤทธิไกร พักดี CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
48 B5725632 นายอีลียัส สาเม๊าะ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
49 B5801428 นางสาวศิลป์สุภา มาสงค์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
50 B5802838 นางสาวทัณฑิกา ชินกลาง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
51 B5803699 นางสาววรินทร สกุลวงษ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
52 B5804566 นายรัฐกานต์ คำอำไพร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
53 B5805808 นายศุภสัณห์ ขวัญชู CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
54 B5806126 นางสาวณิศร์ชญา ศรีสวัสดิ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
55 B5806737 นายดิษดล แก้วก่า CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
56 B5806966 นายกันตพัฒน์ สิริกาญจนาทัศน์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
57 B5807109 นางสาวณัฐชา บุญเฉย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
58 B5808076 นางสาวสายทิพย์ วันทวี CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
59 B5811816 นายภัทรวิตต์ พรหมเงิน CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
60 B5811991 นางสาวธารารัตน์ คำสีแก้ว CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
61 B5812035 นายเตวิช พรมกอง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
62 B5812158 นายพีรพล จันทะแจ่ม CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
63 B5812356 นายธนกร กิตติภิวัฒกุล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
64 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
65 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
66 B5813599 นายเอกพร ดวงขุนลา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
67 B5813681 นางสาวกุลธิดา ทวีชัยธนสกุล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
68 B5814596 นายฤทธิเกียรติ บุตรฤทธิ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
69 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
70 B5814640 นายภูริพัฒน์ คลังกูล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
71 B5814695 นางสาวกฤตกร ทิมะวงศ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
72 B5814725 นายณัฐพงษ์ พัลวัล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
73 B5814855 นายเจษฎากร อัครไพบูลย์โรจน์ CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
74 B5814893 นายณัฐวัฒน์ วิทย์ดำรงค์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
75 B5814916 นางสาวชลลดา ชูชมชื่น CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
76 B5814954 นางสาวอรทัย สร้างนา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
77 B5814992 นายศุภวิชญ์ ฐิตะภาส CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
78 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
79 B5815036 นางสาววริยา จันบัวลา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
80 B5815043 นางสาวกาญจนา ทาวัน CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
81 B5815081 นายอภิชาติ ภู่หมื่นไวย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
82 B5823703 นายคมศร โพธิ์ดม CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
83 B5823826 นายสุรเชษฐ เจริญสุข CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
84 B5824212 นางสาวสาธินี ธนาวุธิไกร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
85 B5824519 นางสาวระวิ สิทธิธนสิน CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
86 B5825172 นางสาวปิยะวดี อยู่ประยงค์ CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
87 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
88 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
89 B5852239 นางสาวณัฐพัชร์ บุญการุณ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
90 B5601905 นายชัชพล พาเจริญวงษ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
91 B5705443 นายวชิรากร โพธินาม CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
92 B5707294 นายสาโรช มงคลดอน CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
93 B5708437 นางสาวแพรพลอย จังพล CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
94 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
95 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
96 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
97 B5710126 นายปพน คงวัฒนศักดิ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
98 B5710898 นายทองยศ ศรีเพ็ง CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
99 B5713189 นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์กลาง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
100 B5715084 นายพีรพงษ์ ศรีทอง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
101 B5716135 นายจักรกริช สายธนู CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
102 B5716173 นายวชิระ ขวัญใจ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
103 B5716326 นางสาวสสิตา วงษ์พยัคฆ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
104 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
105 B5801756 นายนฤปนาท เสียงสนั่น CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
106 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี CPE 3 W 0 523371 MICROPROCESSORS
107 B5802814 นางสาวอันณิตา สุวรรณเพชร CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
108 B5803552 นายภาคภูมิ ภิญโญดม CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
109 B5803569 นายทวี ฐินใหม่ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
110 B5804658 นายอพินิตร์ ผิวงาม CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
111 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
112 B5812493 นายวุฒิไกร สอนนำ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
113 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
114 B5813872 นายปฏิภาณ วินทะไชย CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
115 B5814657 นายปฏิพัทธ์ ณธีไชยวงศ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
116 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด CPE 3 W 0 523371 MICROPROCESSORS
117 B5814718 นายนิติพัฒน์ ไทคณา CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
118 B5814732 นายวรินทร์พิภพ เตชิดปัณณวัฒน์ CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
119 B5814749 นายพงศ์นรินทร์ เนื้อนวลสุวรรณ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
120 B5814756 นางสาวสุรภา เขมกานนท์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
121 B5814770 นายรชตพร ผาสุข CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
122 B5814848 นายอินทร ตะเพียนทอง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
123 B5814930 นายธนากร มระกูล CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
124 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
125 B5815050 นายธนวัฒน์ เกิดเทอดวงษ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
126 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
127 B5815159 นางสาวสริดา มงคลนำ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
128 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
129 B5823659 นางสาวกฤติยา ชีรคุปต์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
130 B5824366 นายชยุตม์ โคตรพัฒน์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
131 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
132 B5927302 นายถิรวุฒิ ธนพงศ์ไพสิฐ CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
133 B5927784 นายอนัตพล ทองชำนาญ CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ