ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5534234 นายบรรณกร พงาตุนัด CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
2 B5716890 นายสิปป์พลิศว์ จงท่วมกลาง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
3 B5804238 นายไชยยา พุ่มไพร CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
4 B5805723 นายวัชโรทัย มีพงษ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
5 B5807109 นางสาวณัฐชา บุญเฉย CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
6 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
7 B5813568 นายอัครพงษ์ คำทะเนตร CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
8 B5813575 นายอิฮซัน สือเเต CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
9 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
10 B5823154 นายอนุรักษ์ ทองคำใส CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
11 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
12 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
13 B5870479 นายพีรพล สิงห์ลา CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
14 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ CPE 1 W 0 523371 MICROPROCESSORS
15 B5901609 นายคณาธิป พวงธรรม CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
16 B5901821 นายสมพร พัสสร CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
17 B5902439 นางสาวลักขณา เสนเพ็ง CPE 1 W 3 523371 MICROPROCESSORS
18 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 1 W 0 523371 MICROPROCESSORS
19 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์ CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
20 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
21 B5906192 นายยงยุทธ ใยไหม CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
22 B5906505 นายณัฐพล ช่างไชย CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
23 B5906918 นางสาวธัญชนิต ท่าจีน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
24 B5907199 นางสาวนาตาลี เอกอัศดร CPE 1 W 0 523371 MICROPROCESSORS
25 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
26 B5907588 นายรณกฤต ลิศนันท์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
27 B5908103 นายนันทวัฒน์ สัตยา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
28 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
29 B5908943 นายอิศรา สร้อยสม CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
30 B5910557 นางสาววชิรญาณ์ ไชยสัจ CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
31 B5911516 นางสาวณิยนาท ทองปลิว CPE 1 W 3 523371 MICROPROCESSORS
32 B5911837 นายนวพรรษ ซึ่งพรหม CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
33 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
34 B5914890 นายนัตฐพล บัวเขียว CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
35 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา CPE 1 W 0 523371 MICROPROCESSORS
36 B5915064 นางสาวกัญญาณัฐ มังคละศิริ CPE 1 W 1 523371 MICROPROCESSORS
37 B5915330 นางสาวปานประดับ เชื้อชำนาญ CPE 1 W 3 523371 MICROPROCESSORS
38 B5915989 นายสมพร อิ่มชื่น CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
39 B5917495 นายศิวรุตจ์ ชื่นเจริญ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
40 B5917525 นายมณฑล แก่นโพธิ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
41 B5921454 นายปราชญ์ บุตรผา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
42 B5922437 นายพงศกร เอมโอช CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
43 B5922659 นางสาวพิชชากร นอขุนทด CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
44 B5923434 นางสาวสุพัตรา สุขเจริญ CPE 1 W 3 523371 MICROPROCESSORS
45 B5800841 นางสาวศศิธร เทพขุนทด CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
46 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
47 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
48 B5809844 นางสาวจุฑาทิพย์ มะโนใหม่ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
49 B5810567 นายวีรภัทร ทวีศักดิ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
50 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
51 B5810901 นางสาวเบญจมาส มัจฉา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
52 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
53 B5814770 นายรชตพร ผาสุข CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
54 B5814985 นายเฉลิมชัย เหลืองสกุลไทย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
55 B5815173 นางสาววรรณกานต์ สำเนียง CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
56 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
57 B5823789 นางสาวศิริลักษณ์ สอนจันทร์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
58 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
59 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
60 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
61 B5827916 นายปริญญา แฝงจันทึก CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
62 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
63 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
64 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
65 B5903320 นางสาวเปมิกา อินจันทร์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
66 B5904105 นายดิกิ คาวาซากิ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
67 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
68 B5904815 นางสาวรุ่งนภาพร พลองพิมาย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
69 B5904846 นายอิสราพงษ์ รัตนศักดิ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
70 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
71 B5905324 นายพิริยพงศ์ ศรีบุญเรือง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
72 B5905355 นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์ CPE 2 W 3 523371 MICROPROCESSORS
73 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
74 B5906406 นายอรรถสิทธิ์ ปัญญาวงค์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
75 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
76 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์ CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
77 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
78 B5908974 นางสาววราภรณ์ คอบุญทรง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
79 B5912681 นายอภิสิทธิ์ พรหมผา CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
80 B5915088 นายจิรภัทร ดวงประทุม CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
81 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
82 B5917488 นายพันธมิตร สมบัติดี CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
83 B5921263 นายชัยวัฒน์ ลือเรือง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
84 B5923403 นายพยัคฆ์ พรมนอก CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
85 B5924806 นายชาญชัย นนทะชัย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
86 B5925650 นายปองพล ปั้นประเสริฐ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
87 B5927661 นายนันทวุฒิ เมืองแก้ว CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
88 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
89 B5809820 นายภูชิต วงศรีไข CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
90 B5812882 นายจิรายุทธ ศรีชมชื่น CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
91 B5900442 นายณัฐพล อะโน CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
92 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
93 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
94 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
95 B5903146 นายอนันตกิจ ดวงดี CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
96 B5903795 นายธิติภูมิ กุศลส่ง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
97 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์ CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
98 B5906741 นายมนัสนันท์ กิตติชินภัทร CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
99 B5907533 นางสาวสุพัตรา สีหาปัญญา CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
100 B5907953 นายธีรพล สำราญจิต CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
101 B5908431 นายศรัญญู เงาศรี CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
102 B5908622 นางสาวรัตนามณี จงสืบสิทธิ CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
103 B5909711 นายนราวิชญ์ สาพิมาน CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
104 B5909964 นางสาวลลิตา ทอนกระโทก CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
105 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
106 B5911189 นายยงศิลป์ ช่อจำปา CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
107 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
108 B5913862 นายสุริยา เสียงใส CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
109 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล CPE 3 W 0 523371 MICROPROCESSORS
110 B5916153 นายพชร นฤคนธ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
111 B5916207 นายชาญเทิดศักดิ์ อุสาหะ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
112 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค CPE 3 W 0 523371 MICROPROCESSORS
113 B5917099 นายอภิเชษฐ์ ยาตรา CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
114 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
115 B5917402 นางสาวอภิชญา เกียรติอำนวย CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
116 B5917419 นางสาวพลอยไพรริน โภชน์พรมราช CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
117 B5917426 นายพิชชากร โลหณุต CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
118 B5917433 นายพงษ์พันธ์ สุทธิ์พงศกุล CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
119 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์ CPE 3 W 0 523371 MICROPROCESSORS
120 B5917471 นายชยานันท์ สังสอาด CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
121 B5917501 นายรัชต์พงษ์ ศรีทอง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
122 B5919567 นายยงยุทธ์ ศรีสุบาล CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
123 B5920914 นายกษิติ์นันท์ รอดทัพ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
124 B5922482 นายทักษิณ เจริญวัย CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
125 B5922642 นายพิชญุตม์ จันทรประภา CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
126 B5923151 นายอภิรัช นิ่มอนุสสรณ์กุล CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
127 B5925506 นายดลวัฒน์ ไชยอักษร CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
128 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ CPE 3 W 0 523371 MICROPROCESSORS
129 B5927852 นายปิติธรรม อุ่นศิริ CPE 3 W 0 523371 MICROPROCESSORS
130 B5703418 นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร CPE 4 40 0 523371 MICROPROCESSORS
131 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
132 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
133 B5814824 นายบัญชา นนพละ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
134 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 4 W 0 523371 MICROPROCESSORS
135 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
136 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
137 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
138 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
139 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
140 B5902989 นางสาวกาญจนา ทิพวงค์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
141 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค CPE 4 10 3 523371 MICROPROCESSORS
142 B5903191 นางสาววรัญญา ดาทอง CPE 4 10 1 523371 MICROPROCESSORS
143 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
144 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
145 B5905980 นายธีรภัทร แจ่มกลาง CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
146 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
147 B5907601 นายศุภณัฐ จารุกุลโกวิท CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
148 B5907625 นายธนเดช แซ่โล้ว CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
149 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
150 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
151 B5910779 นายคมชาญ คำไพ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
152 B5911417 นายอนันต์ น้อยเซีย CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
153 B5913114 นายนิธิกร ชำนาญกุล CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
154 B5914043 นายอภิชาติ ขันเงิน CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
155 B5914814 นางสาวชนันท์ญา ศรีคำภู CPE 4 10 3 523371 MICROPROCESSORS
156 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
157 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
158 B5915521 นายกฤษดา บุญรอด CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
159 B5917273 นายภูไมย์ จันทร์ภูงา CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
160 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล CPE 4 W 3 523371 MICROPROCESSORS
161 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ CPE 4 W 0 523371 MICROPROCESSORS
162 B5921713 นายณัฐวัตร บุรีรัตน์ CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
163 B5922406 นายกฤษฎิ์ จีนคำเริง CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
164 B5922635 นายอภิรัช เอกอุ่น CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
165 B5923144 นางสาวกมลพรรณ แป้นทอง CPE 4 10 1 523371 MICROPROCESSORS
166 B5923465 นายภัทรพล จันทวัติกุล CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
167 B5924585 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
168 B5926329 นายทศพล จันตรี CPE 4 10 0 523371 MICROPROCESSORS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ