ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5600991 นายจิรายุ อินทร์ประสิทธิ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
2 B5601745 นายกฤษณวรรธน์ อุ่นเรือน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
3 B5604616 นางสาวศุภกานต์ ติระพงศ์ประเสริฐ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
4 B5604937 นายอภิสิทธิ์ นามราชา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
5 B5606436 นายก้องภพ คุณฉนวน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
6 B5607020 นายอดิศักดิ์ แดงบุตร CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
7 B5611836 นายนาวิน คันภูเขียว CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
8 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
9 B5701476 นายภูมิรพี ภูมิค้า CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
10 B5701490 นายวิทวัส คำภักดี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
11 B5702282 นายกษิดิ์เดช นาเจริญวุฒิกุล CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
12 B5702299 นายสุพีรวงศ์ โพธิกนิษฐ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
13 B5702305 นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
14 B5702701 นายศตวรรษ โคตุง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
15 B5703159 นายเวชวิชช จุฑางกูร CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
16 B5706198 นายกีรติ เลิศทินรัตน์ CPE 1 10 3 523371 MICROPROCESSORS
17 B5707546 นายณัฐวุฒิ ตันประเสริฐ CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
18 B5709472 นายณัฐพงศ์ ด่านกุล CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
19 B5709632 นางสาวอนุชิตา คิดกล้า CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
20 B5709991 นายไกรวิชญ์ สุดวังยาง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
21 B5710027 นายอนุวัฒน์ มุลตรีบุตร CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
22 B5710942 นายฐานันดร ภูมิพิทยานนท์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
23 B5711512 นายธีระประเสริฐ มีมุ้ย CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
24 B5711987 นายภูมิมินทร์ บางบุญยืน CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
25 B5712267 นางสาววิรุณกาญจน์ คำพิทักษ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
26 B5712373 นางสาวพรรณราย ทานประสิทธิ์ CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
27 B5712632 นางสาวกาญจนา นวลผ่อง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
28 B5712922 นางสาวฐิติมาภรณ์ พ่อค้า CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
29 B5714360 นายณภัทร พลดงนอก CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
30 B5715008 นายสุรศักดิ์ สินเจริญ CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
31 B5715053 นายเกียรติศักดิ์ มีชัย CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
32 B5715084 นายพีรพงษ์ ศรีทอง CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
33 B5716128 นางสาวรัตนาพร ทองพวง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
34 B5716203 นางสาววรินทร รัตนกมุท CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
35 B5716227 นายสุริยะพล ศศิวิมลฤทธิ์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
36 B5716258 นายสิริชาติ ภิรมย์ตระกูล CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
37 B5716289 นายธีระยุทธ มะลิทอง CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
38 B5716296 นายพลากร วงศ์คเชนทร์ CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
39 B5716890 นายสิปป์พลิศว์ จงท่วมกลาง CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
40 B5718610 นางสาวนฤมล ทิพกานนท์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
41 B5719112 นายฉัตรมงคล ทองเเม้น CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
42 B5719952 นายบดินทร์ อินทรมา CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
43 B5720613 นายวีร์ภัทร์ ชื่นคำ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
44 B5722204 นายฤทธิไกร พักดี CPE 1 10 1 523371 MICROPROCESSORS
45 B5722600 นายณรงค์เดช สว่างศรี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
46 B5722808 นายปวีณ แก่นจันทร์ CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
47 B5722938 นายสหราช ดาศรี CPE 1 10 0 523371 MICROPROCESSORS
48 B5600700 นายธราเทพ วงศาอ้วน CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
49 B5601257 นายศตวรรษ มูลทองสงค์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
50 B5601806 นายอัครณัฐ สัตยาภรณ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
51 B5602087 นายพลเทพ โกษัย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
52 B5603176 นางสาวฐานะมาศ อานามวัฒน์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
53 B5603848 นายอนุวัฒน์ รอดม่วง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
54 B5604487 นายวิทยา อย่างสวย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
55 B5604579 นายจีรวัฒน์ ขวัญอยู่ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
56 B5605255 นางสาววิชญาพร ภารัตนวงศ์ CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
57 B5607815 นางสาวศรสวรรค์ ศรีเพชร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
58 B5608287 นางสาวอารยา ทิมัน CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
59 B5610761 นายกิตติพันธ์ ประเสริฐสังข์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
60 B5611034 นายเทียนชัย สิงห์คำคูณ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
61 B5612406 นายปรีชา มุ่งมงคล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
62 B5612970 นายพงษ์พิพัฒน์ พรมวงค์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
63 B5613083 นายฑีฆวัฒน์ พวงมาลัย CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
64 B5613106 นางสาวนิโรบล แซ่คู CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
65 B5616220 นายอัมมัร คหาปนะ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
66 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
67 B5618781 นายสรวิศ เหล่าธรรมยิ่งยง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
68 B5619153 นายธนพัฒน์ ปุริศรี CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
69 B5619672 นายอนุวัฒน์ ทรงจำรอง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
70 B5619696 นางสาวชรินรัตน์ บาลโสง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
71 B5620739 นายฉันทิชย์ มุนติเก CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
72 B5620791 นายกฤษดา คำวงค์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
73 B5621101 นายเดชาธร เฉลิมชยณัฐ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
74 B5621484 นายทรงพล สิงห์หาญ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
75 B5622504 นายกิตติศักดิ์ ชุมธีรรัตน์ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
76 B5702435 นางสาววาสนา เรืองเอี่ยม CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
77 B5703234 นายธนพล คงเจริญสุข CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
78 B5703760 นายเนติพงษ์ จันทร์สม CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
79 B5703777 นางสาวธัญจิรา ทาภักดี CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
80 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
81 B5705467 นางสาวจิรัฏฐ์ พงษ์ชะอุ่มดี CPE 2 10 3 523371 MICROPROCESSORS
82 B5706846 นายวรายุทธ ขอเชิญกลาง CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
83 B5707775 นายธนพล ชุ่มกระโทก CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
84 B5711277 นายเบญจรงค์ อินวงศ์วรรณ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
85 B5711994 นางสาวปภานัน เสาวิชิต CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
86 B5712243 นายภูวเนศวร์ เภสัชชา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
87 B5714704 นายจิรทีปต์ โคตะ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
88 B5715572 นายนัทกรณ์ ทวีพูล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
89 B5715602 นายธีรวัฒน์ เนตรคุณากร CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
90 B5716197 นางสาวจิรพรรณ ศรีทองคำ CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
91 B5720248 นายทัตพล อินเขียน CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
92 B5720668 นายมารุต ภาเพา CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
93 B5723027 นายธนบดินทร์ กมล CPE 2 10 0 523371 MICROPROCESSORS
94 B5723744 นายวรากร เสียงเพราะ CPE 2 10 1 523371 MICROPROCESSORS
95 B5701483 นายธัชชัย วรรณโพธิ์กลาง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
96 B5701926 นางสาวมณีนุช ห่วงกระโทก CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
97 B5701933 นายวุฒินันท์ ผิวบัว CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
98 B5702534 นายตะวัน คำอาจ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
99 B5702688 นายธานินทร์ ชัยสงคราม CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
100 B5702855 นางสาวชิดชนก ไหลเจริญ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
101 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
102 B5703227 นายบัณฑิต ศิริวรรณ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
103 B5703418 นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
104 B5703838 นายณัฐพงษ์ สืบตระกูล CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
105 B5704484 นายไชยวัฒน์ หงษ์ทอง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
106 B5704613 นายรัชพล เทพจักร์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
107 B5705153 นางสาวนภัสสร เกิดลาภ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
108 B5705238 นายไตรรงค์ ผลพิมาย CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
109 B5705344 นางสาวชรินรัตน์ เมรัตน์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
110 B5705535 นางสาวธนัชชา โสนาพูน CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
111 B5706358 นายธนวัฒน์ อาดมะดัน CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
112 B5706617 นายชาญธนวัฒน์ ชาแสง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
113 B5707034 นายเจตภวัฐฎ์ ศุภนิตินันทน์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
114 B5707089 นางสาวอินทิรา เพิ่มทอง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
115 B5709458 นางสาวหทัยชนก วิริยมานุวงษ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
116 B5709601 นางสาววรัญญา ลิ้มศิริวัฒน์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
117 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
118 B5709854 นางสาวจิรภัทร วิริยสถิตย์กุล CPE 3 10 3 523371 MICROPROCESSORS
119 B5710010 นางสาวกนกวรรณ ไกรตรวจพล CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
120 B5711093 นายชวลิต หันจังสิทธิ์ CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
121 B5711598 นางสาวนวรัตน์ แก้วคำลา CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
122 B5711826 นางสาวไอลดา พลพฤกษ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
123 B5713431 นางสาวจุฑามาศ จันทร์เครือ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
124 B5715138 นายดราทิตย์ มาตราช CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
125 B5715350 นางสาวกัณฐิกา แก้ววงค์ CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
126 B5716111 นายวิทวัส เผ่าสันทัดพาณิชย์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
127 B5716159 นายคลัง อรชุน CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
128 B5716180 นายพิริยพงศ์ บรรจุสุข CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
129 B5716210 นางสาวอัญชนา ดากิ่ง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
130 B5716234 นายศุภกฤษ นะคะบัตร CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
131 B5716272 นางสาวนัยนา สุวรรณชาติ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
132 B5716319 นายสุวัสส์ พลชนะ CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
133 B5718252 นายประสิทธิ์ สาลิที CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
134 B5719921 นางสาวช่อผกา หนูสันเทียะ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
135 B5720323 นางสาวสุดารัตน์ จรจังหรีด CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
136 B5720651 นายสิทธิชัย สิริฤทธิกุลชัย CPE 3 10 1 523371 MICROPROCESSORS
137 B5722068 นายสิรวิชญ์ พงศ์สุวรรณ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
138 B5722181 นางสาวจณิศรา ดาวเรือง CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
139 B5722549 นายพงศ์พล เลิศวุฒิชัยกุล CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
140 B5722907 นายนวภัทร จองวัฒนศักดิ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
141 B5723294 นางสาวสุรีมาศ สมพงษ์ CPE 3 10 0 523371 MICROPROCESSORS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ