ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์ CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
2 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
3 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
4 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์ CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
5 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์ CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
6 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
7 B6025427 นายสุธี สีสิงห์ CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
8 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
9 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
10 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
11 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
12 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
13 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
14 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
15 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
16 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย CPE 1 1 523371 MICROPROCESSORS
17 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
18 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม CPE 1 1 523371 MICROPROCESSORS
19 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ CPE 1 1 523371 MICROPROCESSORS
20 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์ CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
21 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
22 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์ CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
23 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี CPE 1 1 523371 MICROPROCESSORS
24 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
25 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 1 1 523371 MICROPROCESSORS
26 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
27 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง CPE 1 1 523371 MICROPROCESSORS
28 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย CPE 1 0 523371 MICROPROCESSORS
29 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
30 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
31 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่ CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
32 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
33 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
34 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
35 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี CPE 2 1 523371 MICROPROCESSORS
36 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
37 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
38 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
39 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 2 1 523371 MICROPROCESSORS
40 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย CPE 2 1 523371 MICROPROCESSORS
41 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
42 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
43 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
44 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
45 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
46 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
47 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
48 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์ CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
49 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
50 B6116637 นายพิชัย โสมาสา CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
51 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
52 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
53 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย CPE 2 0 523371 MICROPROCESSORS
54 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
55 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
56 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 3 3 523371 MICROPROCESSORS
57 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
58 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
59 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
60 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
61 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด CPE 3 1 523371 MICROPROCESSORS
62 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน CPE 3 3 523371 MICROPROCESSORS
63 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 3 1 523371 MICROPROCESSORS
64 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
65 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
66 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
67 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
68 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
69 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
70 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
71 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
72 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
73 B6111069 นายวริชญ์ พิชัยพงค์ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
74 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ CPE 3 1 523371 MICROPROCESSORS
75 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
76 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 3 1 523371 MICROPROCESSORS
77 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
78 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
79 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
80 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
81 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
82 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
83 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่ CPE 3 0 523371 MICROPROCESSORS
84 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
85 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
86 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
87 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ CPE 4 3 523371 MICROPROCESSORS
88 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
89 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
90 B6104085 นายเดชพร ครองสิน CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
91 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
92 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
93 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
94 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
95 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
96 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
97 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
98 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
99 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
100 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 4 1 523371 MICROPROCESSORS
101 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
102 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
103 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
104 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
105 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
106 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
107 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
108 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
109 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์ CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS
110 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 4 1 523371 MICROPROCESSORS
111 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา CPE 4 0 523371 MICROPROCESSORS