ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5906093 นายปริภัทร พานะ CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
2 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
3 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 1 10 1 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
4 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง CPE 1 10 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
5 B6025014 นางสาวอนุธิดา สร้างนา CPE 1 10 1 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ