ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
2 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
3 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
4 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
5 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
6 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
7 B6104085 นายเดชพร ครองสิน CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
8 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
9 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
10 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
11 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
12 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
13 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
14 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
15 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
16 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
17 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
18 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
19 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
20 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
21 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
22 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
23 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
24 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
25 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
26 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
27 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
28 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
29 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
30 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
31 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
32 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
33 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
34 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
35 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
36 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
37 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี PRECISION ENGINEERING 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
38 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา CPE 1 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
39 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
40 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
41 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
42 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
43 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
44 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
45 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
46 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
47 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
48 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
49 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 3 3 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
50 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
51 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
52 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
53 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
54 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
55 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
56 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
57 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
58 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
59 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
60 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
61 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
62 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
63 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
64 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
65 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
66 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
67 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
68 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
69 B6116637 นายพิชัย โสมาสา CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
70 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
71 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
72 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่ CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
73 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
74 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
75 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 3 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
76 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
77 B5903771 นางสาวสุจิตนภา เขตเมืองปัก CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
78 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
79 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
80 B5910670 นางสาวศิริวรรณ นามโพธิ์ชัย CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
81 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 4 3 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
82 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
83 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์ CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
84 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
85 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์ CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
86 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
87 B6025427 นายสุธี สีสิงห์ CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
88 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู CPE 4 1 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
89 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
90 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์ CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
91 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์ CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
92 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย CPE 4 1 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
93 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
94 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
95 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
96 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์ CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
97 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
98 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
99 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
100 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 4 0 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY
101 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย CPE 4 1 523274 DIGITAL SYSTEM LABORATORY