ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
2 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล CPE 1 W 1 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
3 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 1 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
4 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
5 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
6 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
7 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
8 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
9 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
10 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี CPE 1 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
11 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม CPE 1 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
12 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
13 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
14 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
15 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
16 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
17 B6221393 นายธนดล ชัยธานี CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
18 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
19 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
20 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
21 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
22 B6225155 นายวิทย พิลาตัน CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
23 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
24 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
25 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 1 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
26 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย CPE 2 10 1 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
27 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร CPE 2 W 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
28 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
29 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์ CPE 2 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
30 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 2 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
31 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
32 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
33 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล CPE 2 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
34 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
35 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
36 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
37 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
38 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
39 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
40 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์ CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
41 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 2 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
42 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
43 B6220730 นายชวรัฐ นาริต CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
44 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
45 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
46 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
47 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
48 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
49 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต CPE 2 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
50 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง CPE 2 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
51 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
52 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
53 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
54 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
55 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
56 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
57 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
58 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
59 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
60 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
61 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
62 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
63 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
64 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
65 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
66 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
67 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
68 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
69 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
70 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
71 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
72 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
73 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์ CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
74 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
75 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี CPE 3 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
76 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
77 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์ CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
78 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 4 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
79 B6201982 นายธนกร สุขกุล CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
80 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ CPE 4 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
81 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน CPE 4 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
82 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
83 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
84 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
85 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
86 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
87 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์ CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
88 B6218294 นายยศพล จันทะนาม CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
89 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
90 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ CPE 4 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
91 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
92 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
93 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
94 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
95 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
96 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่ TCE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
97 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล CPE 4 10 3 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
98 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
99 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 4 10 0 523272 ELECTRONIC LABORATORY FOR COMPUTER ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ