ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5526925 นางสาวกัลยรัตน์ บุญมี CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
2 B5535002 นายขจรศักดิ์ จิตกระเสริม CPE 1 1 523354 OPERATING SYSTEMS
3 B5536818 นายวิชชพงศ์ ปานเนาว์ CPE 1 3 523354 OPERATING SYSTEMS
4 B5600700 นายธราเทพ วงศาอ้วน CPE 1 1 523354 OPERATING SYSTEMS
5 B5601639 นายพงศ์ศาสตร์ ผาดไธสง CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
6 B5603343 นายณัฐพล เขมะโยธิน CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
7 B5603381 นางสาวกวินทิพย์ ปุระมงคล CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
8 B5604487 นายวิทยา อย่างสวย CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
9 B5604524 นางสาวจริยา กลิ่นจัตุรัส CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
10 B5604579 นายจีรวัฒน์ ขวัญอยู่ CPE 1 1 523354 OPERATING SYSTEMS
11 B5604937 นายอภิสิทธิ์ นามราชา CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
12 B5605408 นางสาวแสงมณี รนกระโทก CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
13 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
14 B5608621 นายธนารัตน์ ต้นประดิษฐ์ CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
15 B5611836 นายนาวิน คันภูเขียว CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
16 B5612406 นายปรีชา มุ่งมงคล CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
17 B5612956 นางสาวพันนิดา ทาขจร CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
18 B5613069 นายณัฐพร ธีรพัฒนเกียรติ CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
19 B5613083 นายฑีฆวัฒน์ พวงมาลัย CPE 1 1 523354 OPERATING SYSTEMS
20 B5617838 นายฐิติพัฒน์ กลมไธสง CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
21 B5618484 นายนิธิศ สุดงาม CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
22 B5619184 นางสาวประภาศรี ศักดิ์สมมนต์ CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
23 B5619672 นายอนุวัฒน์ ทรงจำรอง CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
24 B5619696 นางสาวชรินรัตน์ บาลโสง CPE 1 3 523354 OPERATING SYSTEMS
25 B5620999 นายภัทรภัทร์ สันทาลุนัย CPE 1 0 523354 OPERATING SYSTEMS
26 B5621422 นางสาวธิดารัตน์ กีเกียง CPE 1 3 523354 OPERATING SYSTEMS
27 B5621781 นายวิชชากร กิจวานิชขจร CPE 1 3 523354 OPERATING SYSTEMS
28 B5533701 นายณัฐวุฒิ สุดประเสริฐ CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
29 B5601233 นายวุฒินันท์ ชาวยศ CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
30 B5601240 นายวุฒิวัฒน์ ศรโส CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
31 B5601257 นายศตวรรษ มูลทองสงค์ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
32 B5601400 นายรณกร ยิ้มกระโทก CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
33 B5601516 นางสาวจุฑามาศ โกมล CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
34 B5601806 นายอัครณัฐ สัตยาภรณ์ CPE 2 3 523354 OPERATING SYSTEMS
35 B5603244 นางสาวสุทธิมาส ณ บางช้าง CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
36 B5603848 นายอนุวัฒน์ รอดม่วง CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
37 B5604616 นางสาวศุภกานต์ ติระพงศ์ประเสริฐ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
38 B5605170 นายธนชัย เอกธนานันท์ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
39 B5605255 นางสาววิชญาพร ภารัตนวงศ์ CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
40 B5605569 นายสมบูรณ์ พรหมกระบิล CPE 2 3 523354 OPERATING SYSTEMS
41 B5606566 นางสาวฐานิดา ศรีชัยเพชร CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
42 B5606641 นางสาวอรพรรณ สง่าสันเทียะ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
43 B5607532 นายอภิชาติ สีดา CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
44 B5608355 นางสาวอุดมสิน สีจำปา CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
45 B5609307 นายชินวัตร โคตรชุม CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
46 B5609703 นายอัครชัย สายทอง CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
47 B5609994 นางสาวนิภาวรรณ ขาวสอาด CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
48 B5610112 นางสาวศิวนาถ โพธิสุวรรณ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
49 B5610761 นายกิตติพันธ์ ประเสริฐสังข์ CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
50 B5611270 นายจิรายุ ไตรวิทยาคุณ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
51 B5611300 นายประเสริฐศักดิ์ พิทักษ์ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
52 B5611744 นางสาวอลิษา สอนบุญชู CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
53 B5612987 นายกรทักษ์ ชื่นมุนีวงศ์ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
54 B5612994 นายกันต์ตศักดิ์ สิงห์ยะบุตร CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
55 B5613007 นางสาวชัชชฎา ญาณอุดม CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
56 B5613038 นายภัทรพร ศรีวิชัย CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
57 B5613045 นายรัชชานนท์ วัดไธสง CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
58 B5613076 นางสาวพรธีรา พันธ์พืช CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
59 B5613090 นายนัฐพล วงษ์แพทย์ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
60 B5613120 นายอนุชิต สว่างชาติ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
61 B5613618 นายธวินวัตร อัครวีสีห์ CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
62 B5617883 นายอธิวัฒน์ พวงดอกไม้ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
63 B5617890 นายทิตยชัย วัฒนากิจพานิช CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
64 B5618347 นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
65 B5618514 นายวัจน์กร ต้นศรี CPE 2 3 523354 OPERATING SYSTEMS
66 B5618712 นางสาวปฏิญญา วัฒนสุข CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
67 B5619726 นายอานนท์ ณ หนองคาย CPE 2 1 523354 OPERATING SYSTEMS
68 B5619818 นางสาวสุวิชญา ไถวศิลป์ CPE 2 3 523354 OPERATING SYSTEMS
69 B5620159 นายพงศธร แซ่อึ้ง CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
70 B5620524 นางสาวศิริมา อินสอน CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
71 B5620708 นางสาวศุภรางค์ พานแสวง CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
72 B5620722 นายภณัต แช่มสิงห์ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
73 B5620791 นายกฤษดา คำวงค์ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
74 B5621101 นายเดชาธร เฉลิมชยณัฐ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
75 B5621712 นายนนทพัทธ์ ราชมณี CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
76 B5622504 นายกิตติศักดิ์ ชุมธีรรัตน์ CPE 2 0 523354 OPERATING SYSTEMS
77 B5501649 นางสาวจันทร์สุรีย์ พระนารายณ์ CPE 3 1 523354 OPERATING SYSTEMS
78 B5529780 นายเจนยุทธนา วิรัสวา CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
79 B5529803 นายอนุศาสน์ ดุกขุนทด CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
80 B5534234 นายบรรณกร พงาตุนัด CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
81 B5535330 นายภูระเดช โฮ้ยุขัน CPE 3 1 523354 OPERATING SYSTEMS
82 B5600885 นายยศพล รัตนานภาศิริกุล CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
83 B5600991 นายจิรายุ อินทร์ประสิทธิ์ CPE 3 3 523354 OPERATING SYSTEMS
84 B5601127 นายคเชนทร์ น้อยศรีภูมิ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
85 B5601745 นายกฤษณวรรธน์ อุ่นเรือน CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
86 B5603176 นางสาวฐานะมาศ อานามวัฒน์ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
87 B5603398 นางสาวสุรีภรณ์ มหาสวัสดิ์ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
88 B5606436 นายก้องภพ คุณฉนวน CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
89 B5607013 นางสาวเจตสุภา อันทะศรี CPE 3 3 523354 OPERATING SYSTEMS
90 B5607020 นายอดิศักดิ์ แดงบุตร CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
91 B5607037 นายพลวัฒน์ จันโทวงค์ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
92 B5607433 นางสาวชฎาพร ดอนมอญ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
93 B5607815 นางสาวศรสวรรค์ ศรีเพชร CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
94 B5608287 นางสาวอารยา ทิมัน CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
95 B5608652 นายมณฑล บุญเจียม CPE 3 3 523354 OPERATING SYSTEMS
96 B5608904 นางสาวสุภาพร ดาลุนฉิม CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
97 B5610884 นายเอรวรรณ เวียงสมุทร CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
98 B5611034 นายเทียนชัย สิงห์คำคูณ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
99 B5611706 นายพงศกร เม่นเงิน CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
100 B5611997 นายธีรัช แสนคาร CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
101 B5612963 นางสาวปัทมวรรณ จันทร์เทพ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
102 B5612970 นายพงษ์พิพัฒน์ พรมวงค์ CPE 3 1 523354 OPERATING SYSTEMS
103 B5613052 นางสาวพิราภรณ์ มีเจริญ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
104 B5613106 นางสาวนิโรบล แซ่คู CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
105 B5613113 นางสาวกนกอร แมขุนทด CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
106 B5613151 นายศราวุธ ปัทมาพงศ์ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
107 B5614493 นายศุภกันต์ ศุภภิญโญพงศ์ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
108 B5616220 นายอัมมัร คหาปนะ CPE 3 3 523354 OPERATING SYSTEMS
109 B5618293 นายศิริศักดิ์ เกตุแก้ว CPE 3 3 523354 OPERATING SYSTEMS
110 B5618781 นายสรวิศ เหล่าธรรมยิ่งยง CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
111 B5619153 นายธนพัฒน์ ปุริศรี CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
112 B5619405 นายเชษฐคุณ คงทน CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
113 B5619948 นายฐาปนพงษ์ ขยันเยี่ยม CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
114 B5620203 นางสาวกวินทรา ต๊ะศิริ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
115 B5620739 นายฉันทิชย์ มุนติเก CPE 3 3 523354 OPERATING SYSTEMS
116 B5621170 นายเอกภัทร รุจทรงสิทธิ์ CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS
117 B5624041 นายรัฐนันท์ วิบูลย์ปิ่น CPE 3 0 523354 OPERATING SYSTEMS